တွေးပြီးမှယုံ အကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးမတူကွဲပြားမှု၊ ဘာသာမတူကွဲပြားမှုပေါ် အခြေခံပြီး လူမှုပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လူမှုပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် သတင်းတု သတင်းမှားများကလည်း အကြောင်းရင်း တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နေသည်။ လူမှုကွန်ရက်ကို အသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါသတင်းတုသတင်းမှားများသည် လူမှုကွန်ရက်တွင် တွင်ကျယ်လာပြီး နေ့စဉ်လူမှုဘဝများ အထိပါ ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံသားများကို သတင်းမှန်ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏တည်ငြိမ်ရေးကို တည်ဆောက်ချင်သော လူငယ်များမှ တွေးပြီးမှယုံကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း အေးချမ်းမှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သော သတင်းတုသတင်းမှားများအား စစ်ဆေးပေးခြင်းနှင့် သတင်းစစ်ဆေးနည်းများအား ပြန်လည်မျှဝေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တွေးပြီးမှယုံသည် ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကို အခြေမခံသော သတင်းစစ်ဆေးသည့် အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

လူမှု အသိုက်အဝန်းများကြား၊ ဘာသာတရား တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား၊ လူမျိုးစုတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား အထင်မြင်လွဲမှားစေနိုင်သော၊ အမုန်းပွားစေနိုင်သော၊ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်ရန်အတွက် လှုံ့ဆော် အားပေးသော သတင်းတုသတင်းမှားများကို ဖော်ထုတ်၍ သတင်းမှန်များဖြင့် ပြန်လည်ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်းအားဖြင့် လူမှုသဟဇာတဖြစ်မှု ပိုမိုအားကောင်းစေရေးကို ရည်ရွယ်ပါသည်။
အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် အမှန်တရားမှာ တစ်ခုထက်မကရှိနေနိုင်ပြန်ပါသည်။ ကိစ္စရပ်အမျိုးမျိုးအား တစ်ခုတည်းသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် (သို့မဟုတ်) တစ်ခုတည်းသောရှုထောင့်ဖြင့် နိဂုံးချုပ်ကောက်ချက်ချ၍ မရနိုင်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များတွင် သတင်းတုဖြစ်သည်၊ သတင်းမှားဖြစ်သည်ဟူသော ကောက်ချက်ထက် ကွဲလွဲနေသည့် အချက်အလက်များကို ရှင်းပြပေးသွားမည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

The Editorial Team

TBYT ၏ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကို အချက်အလက်စစ်ဆေးခြင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများအားလုံးသည် သုတေသန၊ သတင်းစာပညာ၊ လူမှုမီဒီယာ/ သို့မဟုတ် သတင်းအမှားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် အရည်အသွေးပြည့်ဝ၍ သတင်းအချက်အလက်များကို ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ကောင်းစွာသုတေသနပြုနိုင်ပြီး နားလည်လွယ်ကူအောင် ပြန်လည်ရေးသားတင်ဆက်နိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

Code of Conduct - အဖွဲ့၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း
 1. တွေးပြီးမှယုံမှ အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးသည် တသီးပုဂ္ဂလ (သို့) အဖွဲ့အစည်းတခု (သို့) နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်တစ်ခုအပေါ်တွင် ထောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်ခြင်းမပြုပါ။
 2. တွေးပြီးမှယုံ၏ သတင်းစစ်ဆေးမှုများကို တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွား (သို့) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အကျိုးစီးပွားအတွက် ဦးတည်လုပ်ဆောင်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
 3. တွေးပြီးမှယုံအနေဖြင့် အခြားသော သတင်းအချက်အလက် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ရပ်များတွင် အသုံးပြုသည့် စံချိန်စံနှုန်းမီသည့် စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်းများကိုသာ အသုံးပြုပြီး သုံးသပ်ချက်များကိုလည်း အချက်အလက် ခိုင်လုံစွာဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ သုံးသပ် ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
 4. တွေးပြီးမှယုံသည် မိမိတို့ ရရှိထားသော အချက်အလက်များပေါ်တွင်သာ မူတည်၍ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း, သုံးသပ်ဖော်ပြခြင်းတို့ကို ဘက်လိုက်မှုမရှိ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
 5. တွေးပြီးမှယုံသည် မိမိတို့ သတင်းစစ်ဆေးသည့် အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထူးခြားအခြေအနေများအရ မိမိတို့ သတင်းအရင်းအမြစ်၏ လုံခြုံရေးအခြေအနေကို ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိသည်ဟု ယူဆပါက အဆိုပါ သတင်းအရင်းအမြစ်နှင့် ပတ်သက်သော မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားခြင်း မပြုရပါ။
 6. သတင်းအချက်အလက် စစ်ဆေးသည့်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ, ဆက်သွယ်ရမည့် အချက်အလက်များကို Website တွင် ဖော်ပြထားမည်ဖြစ်သည်။ တွေးပြီးမှယုံ၏ သတင်းတင်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့ဝင်များသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။
 7. အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူများအားလုံး (အကူဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သင်၊ အဖွဲ့၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ) သည် ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။ သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် တင်ပြခြင်းတို့တွင် ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ လိုက်နာခြင်းရှိမရှိ အဖွဲ့အတွင်း အဆင့်ဆင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေး သွားမည်ဖြစ်သည်။

တွေးပြီးမှယုံအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့၏ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်သည်ဟု သံသယရှိပါက တွေးပြီးမှယုံ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ thinkbeforeyoutrust@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။


စံချိန်စံညွှန်းနှင့် နည်းစနစ်များအပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုင်ရာ သဘောထား

တွေးပြီးမှယုံသည် အချက်အလက်စစ်ဆေးသည့်အခါတိုင်း တူညီသော နည်းစနစ်များကို လိုက်နာသည်။ တွေးပြီးမှယုံ၏ သတင်းအချက်အလက် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး တင်ဆက်သူများသည် စာဖတ်သူများကို အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဗဟုသုတများပေးခြင်း၊ အမှားအယွင်းများမလုပ်မိစေရန် သတင်းသေချာစိစစ်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းပြတ်သား၍ နားလည်လွယ်သော သတင်းတင်ပြချက်များကို ဖန်တီးရေးသားခြင်းနှင့် မူဝါဒသဘောထားများကို လိုက်နာခြင်းတို့ကို တန်ဖိုးထားလုပ်ဆောင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို တွေးပြီးမှယုံအနေဖြင့် စစ်ဆေးသောအခါ အခြေခံကျသောအချက် (၄) ချက်ရှိသည်။

(၁) ပထမဦးစွာအနေဖြင့် အချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုမှုသည် ရှင်းလင်းနားလည်လွယ်ရမည်။ တောင်းဆိုမှုသည် အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ထွက်နိုင်သော တောင်းဆိုမှုဖြစ်ပါက သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေး ပေးရန် တောင်းဆိုသူထံသို့ တောင်းဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းမည် (သို့မဟုတ်) သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန် ငြင်းပယ်မည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါတောင်းဆိုမှုသည် တောင်းဆိုသူ၏ အမြင်သဘောထားသာဖြစ်ပြီး အချက်အလက်အရ မပါရှိပါက သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန် ငြင်းပယ်မည်ဖြစ်သည်။ အမြင်သဘောထားများကို အချက်အလက် စစ်ဆေး၍မရပါ။

(၂) သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း စသည်တို့သည် အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြေအတင် အငြင်းပွားမှုများတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေခြင်းရှိရမည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ အချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုသူသည် အများပြည်သူအကြားတွင် အာရုံစိုက်မှုရရှိရန် အခွင့်အလမ်းရှိသူဖြစ်ရမည်။

(၃) သတင်းအချက်အလက် စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုမှုသည် အများပြည်သူအကြား အငြင်းပွားမှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပေါ်နေသော အချက်အလက်ဖြစ်ရမည်။ လူမှုကွန်ရက်တွင် Like, comments နှင့် Share များခြင်း၊ မများခြင်းတို့အပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ Like, Comments နှင့် Share မများသော်လည်း Viewers များခြင်းအပေါ် မူတည်ပြီးလည်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။

(၄) သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုလာသော အချက်အလက်သည် အမြင်သဘောထား၊ တွေးဆထင်မြင်မှုမဖြစ်ရဘဲ အချက်အလက်အပေါ် အခြေခံသော အငြင်းအခုန်သာ ဖြစ်ရမည်။

 

သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးပြီးနောက် ပြန်လည်တင်ပြရာတွင် အထက်ပါ မည်သည့်အချက်များနှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် အချက်အလက်ကို စစ်ဆေးရကြောင်းကို ဆောင်းပါးတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။

တောင်းဆိုလာသော အချက်အလက်ကို စစ်ဆေးပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့် အချက်အလက်စစ်ဆေးသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းရင်းမြစ်များ ဆက်သွယ်ပါသည်။ ထိုသို့ သတင်းရင်းမြစ်များ ရှာဖွေရာတွင် သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထားများကို တင်ပြနိုင်သူများ၊ ၀န်ကြီးဌာနများ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်သုတေသီများ၏ တရားဝင်စာရင်းဇယားများနှင့် ထုတ်ပြန်ချက်များကို လိုက်လံရှာဖွေစစ်ဆေးပါသည်။ အခိုင်အမာ သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေအထောက်အထား မရှိပါက သုတေသီများသည် မိမိတို့၏ ရရှိနိုင်သလောက်သော အချက်အလက်များ အခြေခံအကဲဖြတ်၍ ၎င်းကို ငြင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်ကို စစ်ဆေးရာတွင် အချက်အလက်စစ်ဆေးသူသည် ယုံကြည်စိတ်ချရ၍ လွတ်လပ်သော သတင်းရင်းမြစ် အနည်းဆုံး (၂) ခု (ဥပမာ တရားဝင်စာရင်းအင်းများ၊ အချက်အလက်တွင် ပါဝင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှ သက်ဆိုင်ရော စာရွက်စတမ်းများ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးမည့်အချက်အလက်တွင် ပါဝင်နေသောသူနှင့် ရင်းနှီးသည့်ဆက်ဆံရေးမရှိသော၊ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတည်းတွင် အတူတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ မဟုတ်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်) ကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းစစ်ဆေးပါသည်။

စစ်ဆေးမည့်အချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကင်းသော၊ ဘက်လိုက်မှုရှိနိုင်သည်ဟု ယူဆရသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးရန် အရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံးမပြုပါ။

မိမိတို့၏ အချက်အလက်စစ်ဆေးမှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်အလက်စစ်ဆေးမှုဖြစ်ရန် အရေးကြီးသည် ဟု မှတ်ယူပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့၏သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲသည့် အချက်အလက်များရှိမရှိကို အရင်ဆုံး စစ်ဆေးပြီးမှ သတင်းအချက်အလက်တင်ပြခြင်းများကို ပြုလုပ်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက် အမှားအမှန် စစ်ဆေးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပညာရှင်များ၏ အချက်အလက်အပေါ်အခြေခံ သုံးသပ်ချက်များကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။

လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအား အမြင်သဘောထားလွဲမှားစေရန် ရေးသားထားသော အချက်အလက်များလည်း တွေ့ရတတ်ပြီး အဆိုပါအချက် အလက်များကို စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းများလည်း ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ အဆိုပါအချက်အလက်များ အား စစ်ဆေးပေးရန် သက်သေပြသစရာ သိပ္ပံနည်းကျ အချက်အလက်များ မရှိပါ။ သတင်းအချက်အလက် စစ်ဆေးခြင်းဆိုသည်မှာ လူမှုကွန်ရက်မှ ရရှိထားသော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ (သို့မဟုတ်) အစိုးရဌာနများမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ကြေငြာချက်များစသည့် သက်သေအထောက်အထားများအပေါ် တည်မှီနေပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေး တင်ပြပြီးနောက်တွင် အချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုသူသည် အချက်အလက်များ စစ်ဆေးခြင်းအပေါ် မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့် သူ၏ပြောဆိုချက်ကို အသေးစိတ်ရှင်းပြရန် အခွင့်အရေးအမြဲရှိပါသည်။

စစ်ဆေးခဲ့သည့် အချက်အလက်များ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများကို စာဖတ်သူများကိုယ်တိုင် သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ တွေးပြီးမှယုံမှ အချက်အလက်စစ်ဆေးတင်ပြထားသော ဆောင်းပါးတိုင်းတွင် Link များဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ တွေးပြီးမှယုံသည် မိမိတို့ သတင်းစစ်ဆေးသည့် အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖော်ပြသွား မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထူးခြားအခြေအနေများအရ မိမိတို့ သတင်းအရင်းအမြစ်၏ လုံခြုံရေးအခြေအနေကို ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိသည်ဟု ယူဆပါက အဆိုပါ သတင်းအရင်းအမြစ်နှင့် ပတ်သက်သော မည်သည့်အချက်အလက် ကိုမျှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားခြင်း ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။


သတင်းတုများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလာပါက ဖြေကြားခြင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်

 • - ပျံ့နှံ့မှုများသော (သို့) ပျံ့နှံ့မှုများရန် အလားအလာရှိသော သတင်းတု/ သတင်းမှားများ။
 • - ပြည်သူအများက စစ်ဆေးရန် ပေးပို့လာသော (သတင်းတု/မှား ဟုယူဆရသည့်) သတင်းများ။
 • - မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ်သည့် အန္တရာယ်ရှိသော (သတင်းတု/မှား ဟုယူဆရသည့်) သတင်းများ။
 • - လူမှုသဟဇာတ ဖြစ်မှုကို ထိခိုက်စေမည့် အန္တရာယ်ရှိသော (သတင်းတု/မှား ဟုယူဆရသည့်) သတင်းများ။
 • - အများပြည်သူအပေါ် လွဲမှားစွာ ဩဇာသက်ရောက်စေရန် ကြိုးပမ်းသည့် သတင်းတု/မှား များနှင့် ပုံဖျက်ခံထားရသော အချက်အလက်များ။

သတင်းအချက်အလက် စစ်ဆေးပေးရန် အကြောင်းကြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထား

တွေးပြီးမှယုံအနေဖြင် စာဖတ်သူများကပေးပို့လာသော အများပြည်သူဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများမှပေါ်ပေါက် လာသည့် ကောက်ချက်ချမှုများ၊ ထုတ်ဖော်ကြေညာချက်များ (သို့မဟုတ်) သတင်းစကားများကို စစ်ဆေးပေးရန် အစဉ်အမြဲအသင့်ရှိနေပါသည်။ သတိပြုရမည်မှာ သင့်အနေဖြင့် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ၊ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်သံစသည့်နေရာများမှ ကြားသိလာသော စွပ်စွဲချက်တစ်ခုကိုသာ အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးပို့၍ စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။

တွေးပြီးမှယုံအနေဖြင့် တောင်းဆိုပေးပို့မှုအမြောက်အများအနက်မှ အမှန်တကယ် အများပြည်သူအကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အငြင်းပွားနေသောကိစ္စရပ်များ၊ ပြည်သူလူထုအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ပေါ်ပေါက်စေသော အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စရပ်များ၊ ဖြစ်စဉ်များကိုသာ ဦးစားပေးအနေဖြင့် ရွေးချယ်စစ်ဆေးလေ့ရှိပါသည်။ တွေးပြီးမှယုံသည် အချက်အလက်များကိုသာ စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်သည် အမြင်သဘောထားများကို စစ်ဆေးပေးမည်မဟုတ်ပါ။

တွေးပြီးမှယုံ၏ အချက်အလက်စစ်ဆေးရန် ရွေးချယ်သည့် ဦးစားပေးအစီအစဉ်နှင့်မူဝါဒကို သတင်းတုများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလာပါက ဖြေကြားခြင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက် တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကို အကြောင်းကြားရန် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အကြောင်းကြား လွှာပုံစံကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်မည်သူမည်ဝါဆိုသည်ကို လူအများမသိရှိစေဘဲ အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။

 • တွေးပြီးမှယုံ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ thinkbeforeyoutrust@gmail.com သို့လည်း ပေးပို့အကြောင်းကြား နိုင်ပါသည်။
 • တွေးပြီးမှယုံ၏ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားလိပ်စာအပြည့်အစုံကို တွေးပြီးမှယုံအဖွဲ့ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

တွေးပြီးမှယုံသည် တရားမျှတမှုကို အားပေးသည့် လွတ်လပ်၍ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို အခြေမခံသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့်ပါတီ၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက တောင်းဆိုသည်ဖြစ်စေ တူညီသော သတင်းအချက်အလက် စစ်ဆေးသည့် နည်းနာများဖြင့် စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို ဘက်လိုက်မှုမရှိ၊ သုတေသနနည်းကျကျ စစ်ဆေးသည့်နည်းနာများနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုပါက တွေးပြီးမှယုံ၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် နည်းစနစ်များအပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုင်ရာ သဘောထား ကဏ္ဍတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တွေးပြီးမှယုံမှ စစ်ဆေးသော သတင်းအချက်အလက်များ ရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက သတင်းမှန်/မှား စစ်ဆေးပေးခြင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက် ကဏ္ဍတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ တွေးပြီးမှုယုံ၏ အတည်ပြုအချက်အလက်များကို ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ စစ်ဆေးကြောင်း မိမိတို့အာမခံပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသည်- Commitment to Non-Partisanship အရ

 1. ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ ရင်းမြစ်များကို နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
 2.  ဝန်ထမ်းများသည်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၊ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအမည်သုံး၍ လုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိပါ။
 3.  ဝန်ထမ်းများသည် အချက်အလက်များကို စိစစ်ရာတွင် မည်သူတစ်ဉီးတစ်ယောက်ကိုမျှ ဖယ်ကျဉ်ထားခြင်းမပြုဘဲ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ အချက်အလက်များကိုသာ ဖော်ပြရမည်။
 4.  ဝန်ထမ်းတဦးတယောက်သည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အစိုးရဝန်ထမ်း တစ်ဦးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများ (သို့) ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှုများသည် အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းများတွင် ရောယှက်လာပါက ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်းခံရမည်။
 5.  အထက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်သော တားမြစ်ချက်များသည် ဝန်ထမ်းများသာမက အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပါ သက်ဆိုင်ပါသည်။
 6.  အယ်ဒီတာအဖွဲ့အပါအဝင် ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးရာတွင် ဘက်လိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည့် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုတွင်မဆို ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါက အဖွဲ့အတွင်း အဆင့်ဆင့် ကြိုတင်အကြောင်းကြား အစီရင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

တွေးပြီးမှယုံ အနေဖြင့် သတင်းတုများအား စိစစ်ဖော်ပြရာတွင် တိမ်းစောင်းလွဲချော်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ရှိခဲ့ပါ တွေးပြီးမှယုံ Facebook စာမျက်နှာ နှင့် မိမိတို့၏ Email thinkbeforeyoutrust@gmail.com မှတဆင့်သော်လည်းကောင်း အယ်ဒီတာများ၏ Email လိပ်စာများဖြစ်သော kkt.tb4u@gmail.com နှင့် ywa.tb4u@gmail.com သို့ ဝေဖန်အကြံပြုခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို မိမိတို့ အဖွဲ့အနေဖြင့် လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

မှားယွင်းမှု ရှိခဲ့ပါကလည်း မိမိတို့Website နှင့်Facebook စာမျက်နှာ မှတဆင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ‌ အမှား ပြင်ဆင်ချက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အယ်ဒီတာအဖွဲ့သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် လိုပါက thinkbeforeyoutrust@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မိမိတို့၏ အမှားကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကိုသော်လည်းကောင်း ထိခိုက်နစ်နာသွားခဲ့ပါက မိမိတို့မှ လေးနက်စွာ ဝန်ခံတောင်းပန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


Process and Policy for errors, omissions and inaccuracies

တွေးပြီးမှယုံအနေဖြင့် မိမိတို့စစ်ဆေးထားသော အချက်အလက်များ မှားယွင်းသည်ဟု တွေ့ရှိရပါက အဆိုပါအမှားကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်နှင့်တကွ မှားယွင်းနေသည်ဟု ထောက်ပြ ကာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများရှိလာလျှင် အယ်ဒီတာအဖွဲ့အနေဖြင့် အဆိုပါပေးပို့ထောက်ပြလာ သော အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါက ထပ်မံစစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်သည်။

ထိုကဲ့သို့ အချက်အလက်များကို ပြုပြင်ရာတွင် မည်သည့်ဆောင်းပါးမှ မည်သည့်အချက်အလက်ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ကြောင်း ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို ထပ်မံစစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ တွေးပြီးမှယုံအနေဖြင့် အမှားအယွင်းပြုလုပ်ခဲ့မိသည် ဟု အတည်ပြုပြီးပါက တွေးပြီးမှယုံမှပြုလုပ်ထားသော သုံးသပ်ချက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးနောက် မိမိတို့၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများ၊ Website များမှတဆင့် ပြန်လည်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။

ဆောင်းပါးများတွင်ပါဝင်သော သုံးသပ်ချက်ကို မထိခိုက်သော ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းများ၊ အသုံးအနှုန်းများကို ပြင်ဆင်ရာတွင်တော့ ဆောင်းပါးတွင် ပြန်လည်ရှင်းပြမည်မဟုတ်ပါ။

သက်သေခိုင်မာသည့် အချက်အလက်မပါဝင်သည့် ဝေဖန်မှုများ၊ ဆောင်းပါးအပေါ် ထင်မြင်ချက်များကို အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အမှားအယွင်းပြင်ဆင်ချက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။

အယ်ဒီတာအဖွဲ့သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် လိုပါက thinkbeforeyoutrust@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။